Zhao Ji, Marketing Manager at Huawei Technologies

Zhao Ji, Marketing Manager at Huawei Technologies